Faaliyetler

Proje amaçları ve planlanan faaliyetler

1. Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'da gıda kaybını ve israfını azaltmak için ulusal strateji politikalarının ve eylem planlarının geliştirilmesi

Bu ilk çıktıda, GKİ (itici güçler, nedenler ve etkiler) hakkında veri ve bilgi toplamak için seçilen değer zincirlerinde ön saha çalışması (anketler) yapılacaktır. GKİ'nin önlenmesi ve yönetimi ile ilgili ulusal mevzuat ve politikalar da analiz edilecektir.

Saha araştırmaları ve mevzuat ve politikaların analizlerinden toplanan verilere dayanarak, ulusal düzeyde hangi modelin uygulanacağı ve mevzuat ve politikalarda nerede değişikliklere ihtiyaç duyulduğu tespit edilebilecek. Gıda geri kazanımı ve yeniden dağıtımını da içeren kapsamlı bir stratejik GKİ’yi azaltma programı geliştirilecek, politika ve düzenleyici çerçeveler ve süreçler güçlendirilecektir.

2. Gıda kaybı ve israfı veri toplama uygulaması: Gıda kaybı ve israfının ölçümü ve izlenmesi

Proje, ülkelerin gıda değer zincirlerinin farklı aşamalarındaki GKİ seviyelerini izleme kapasitesini güçlendirmek için üç öncelikli çalışma alanına odaklanacaktır: i) GKİ veri toplama alanındaki ulusal istatistik ofislerini güçlendirmek, ii) GKİ ölçümünde çeşitli mevcut araçların kullanımı için değer zinciri aktörlerini eğitmek ve iii) (tüketiciler de dahil olmak üzere) değer zincirlerinin tüm aşamalarında GKİ hakkında detaylı saha çalışmalarını uygulamak.

3. Bilgi yönetimi ve kapasitelerinin iyileştirilmesi

GKİ hiyerarşisine göre, GKİ sorununu çözmek için kaynağında önleme tercih edilen bir seçenektir. Gıda israfını önlemeye dair müdahaleler bu çabaların merkezinde olmalıdır. Bu amaçla, GKİ'deki değer zinciri aktörlerinin bilgi ve kapasitelerinin güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

4. Tüketiciler de dahil olmak üzere tüm sektörlerdeki aktörler arasında gıda kayıplarının ve israfının nedenleri ve etkileri ile ilgili çözümlere ilişkin farkındalığı artırmak ve anlayışı geliştirmek, iyi uygulamaların benimsenmesini ve davranış değişikliğini teşvik etmek

Faaliyetler, toplumda gıda kayıplarının ve israfının nedenleri ve etkilerine dair farkındalık yaratmaya ve belirli bir anlayışı geliştirmeye odaklanacak. Bu, farklı grupları gıda kayıpları ve israfının çevresel, ekonomik ve sosyal sonuçları hakkında bilgilendirmek ve gıda kaybını ve israfını azaltmanın gıda güvenliğini ve beslenmeyi iyileştirmek ve sürdürülebilir çevre uygulamaları ile doğal kaynak kullanımını teşvik etmek için oynadığı önemli rol hakkında eğitmek için bölgesel iletişim faaliyetleri ve hedef odaklı medya kampanyaları gerçekleştirilecektir.

Tüketicilere, gıda israfının en sık yaşandığı yerlerde - iş, okul, alışveriş, ev ve eğlence (restoran, kafe, vb.) çoklu kanallardan ulaşılacaktır. Amaç, tüketicileri gıda israfı konusunda sahiplenme duygusu geliştirmeye teşvik etmektir.

Toplumda davranış değişikliği oluşturmak, bireylerin bu davranışları (olumlu örnekler, sosyal medya fenomenlerinin katılımı ve yeni normların oluşturulması yoluyla) sürdürmeye devam etmelerini teşvik etmek ve hedef kitlelerin (yeni uygulamalar, planlama ve yemek israfını önlemek ve azaltmak için pişirme becerileri vb.) gerekli bilgi ve becerileri edinmelerine yardımcı olmak için iletişim stratejileri hazırlanacaktır.

Öncelikle zihinlerde değişimi gerçekleştirerek davranış değişikliği kazandırılabileceği için, bakanlıklar, belediyeler, özel sektör aktörleri, STK'lar ve hayır kurumları dahil olmak üzere tüm paydaşların desteği ve katılımı, bu değişiklik için gerekli elverişli ortamı yaratmak adına çok önemlidir.

Geniş bir faaliyet yelpazesi insanların davranışlarını ve günlük uygulamalarını değiştirme sürecini kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda özellikle kapasite geliştirme faaliyetleri yoluyla - gıda kaybı sorununun üstesinden gelmeye de yardımcı olacaktır.

Kamu sektörü ve gıda işi yapan işletmeciler ise, özel etkinlikler ve çatı Uygulama Topluluğu’nu da içeren doğrudan iş birliğiyle harekete geçirilecektir.

5. Gıda kaybı ve israfını azaltma konusunda bölge içi iş birliğinin güçlendirilmesi

Sorunun boyutu ve karmaşıklığı göz önüne alındığında somut sonuçlar elde etmek için iş birliği çok önemlidir. Bu aynı zamanda gıda kaybı ve israfını azaltmaya yönelik metodolojilerin, stratejilerin ve yaklaşımların uyumlaştırılmasını da kolaylaştıracaktır.

Geliştirilmiş iş birliği ile kaynaklar daha verimli kullanılacak, gıda değer zincirleri güçlendirilecek, araştırmalar için kaynak bulunmasını mümkün kılacak bulunacak ve sonunda karar vericiler için kanıtlar sunulacaktır.

FAO-REU, bölge içi iş birliğini teşvik etmek ve ilgili paydaşlara ve gıda değer zinciri aktörlerine birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunmak, sorunları ve çözümleri paylaşmak, iyi uygulamaları teşvik etmek, sinerjileri belirlemek ve ortaklıklar kurabilmeleri için bölgesel Gıdayı Koru Uygulama Topluluğu’nu kurdu. Topluluk üyeleri, çevrim içi forumlara ve tartışmalara katılacak ve ana ihtiyaçlarını karşılayacak taleplerin, kısıtlamaların ve en iyi uygulamaların tanımlanmasına katkıda bulunmak için davet edilmektedir.

G20 Gıda İsraf ve Kayıplarının Ölçümlenmesive Azaltılmasına Yönelik Teknik Platformu ve Türkiye’nin Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan "Gıda Kaybı ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimi Ulusal Platformu" da bu topluluğa dahil edilecektir.

Bu iş birliği tüm aktörleri ve paydaşları temsil eden kapsayıcı nitelikte olacaktır.